Grupy

          

Grupa 1

Róże różańcowe

       A kiedy ci czasem gorzko na tym świecie,
                                             Kiedy cię smutek , jak mgła owija,
                                          Biegnij do Matki Bożej jako dziecię,
                                                 Mówiąc doń „Zdrowaś Maryja"

                            Kiedy trudności piętrzy się szaniec,
                            Kiedy cię boleść do krzyża przybija,
                           Ach , weź do reki wówczas różaniec
                                            I wołaj „Zdrowaś Maryja„

To słodycz piękna , co cię wtedy owładnie,
Ach , ona wieki trwa i nie przemija.
I świat ten ziemski nigdy nie odgadnie,
Co znaczy „Zdrowaś Maryja
"

         Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitw.

Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.

Koła Żywego Różańca prowadzą modlitwę różańcową przed Mszą św. o godz. 1000 w niedzielę i święta
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Grupa 2

LSO

Przez służbę liturgiczną rozumie się grupę dzieci, młodzieży i dorosłych wiernych świeckich, włączonych do tego grona przez ustanowienie lub błogosławieństwo. Usługującym tym powierza się odpowiednie zadania w celebracjach i zgromadzeniach liturgicznych, kładąc szczególny akcent na posługę kapłanowi przy sprawowaniu Eucharystii. (Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej , nr 54 – 55)

*** Zapraszam do służby ministranckiej wszystkich chłopców i mężczyzn, którzy chcieliby służyć Chrystusowi przy ołtarzu: poczynając od szkoły podstawowej, gimnazjum, szkołę średnią oraz studentów i pracujących. ***

Ministrant - (od łacińskiego ministro, -are; -avi; -atum - służyć, posługiwać, pomagać) w Kościele Katolickim: osoba posługująca przy celebracji Mszy oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby oraz nabożeństwa). Ministranci są wiernymi świeckimi.

Zbiórka ministrantów i lektorów w każdy czwartek o godz. 1600 w kościele bądź na plebanii.

 10

zasad ministranckich:

1.    Ministrant jest dzieckiem Bożym i stara się czynić dobro, a unikać grzechu.

2.    Ministrant jak święty Dominik Savio kocha Chrystusa, dlatego jak najczęściej łączy się z Nim poprzez Eucharystię.

3.    Ministrant chlubi się krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa.

4.    Ministrant naśladuje Chrystusa, który stał się dla nas posłuszny, aż do śmierci.

5.    Ministrant wypełnia nakazy Chrystusa: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali".

6.    Ministrant służąc Bogu przyczynia się do tego, aby liturgia była piękna.

7.    Ministrant podczas służby przy ołtarzu zachowuje postawę modlitwy i skupienia.

8.    Ministrant kocha Matkę Bożą i z Jej pomocą głosi Królestwo Boże.

9.   Ministrant mając czyste serce promieniuje Bożą radością i jest przykładem dla swoich kolegów.

10. Ministrant z miłości ku Bogu i ku bliźnim unika alkoholu i tytoniu.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Grupa 3

Oaza 

            W naszej parafii odbywają się spotkania dla dzieci i młodzieży Katolickiego Stowarzyszenia Ruchu Światło – Życie „OAZA”. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Spotkania:  w co drugi piątek na godz. 1700, które rozpoczyna się Mszą św., a następnie spotykamy się na plebanii.

 

Informacje o Ruchu "Światło - Życie" pochodzące ze strony www.oaza.pl:

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot. Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w "Drogowskazach Nowego Człowieka". Małżonkowie żyjąc treścią "Drogowskazów" realizują je w "Zobowiązaniach Domowego Kościoła".

Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat), a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja - katechumenat - diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji.

Podstawowe metody realizacji programu formacyjnego to: metoda "światło-życie", przenikająca wszystkie elementy programu formacyjnego, oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.

Specyfiką metody Ruchu Światło-Życie jest realizacja zasady "życie z życia" i zasady organicznego wzrostu.

Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła Małe grupy do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty.

Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługą wraz z zespołem diakonii. Diakonię moderacji mogą pełnić zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.

Kapłani w Ruchu spełniają rolę moderatorów, a nie należący do niego - opiekunów. Spoczywa na nich odpowiedzialność za duchową formacją uczestników Ruchu i eklezjalność wspólnot.

Początki historii Ruchu sięgają pierwszej oazy, która odbyła się w r. 1954 Ruch Światło-Życie rozwinął się z oaz - rekolekcji zamkniętych prowadzonych metodą przeżyciową. Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwą "Ruch oazowy", "Ruch Żywego Kościoła". Ruch Światło-Życie powstał i rozwija się w Polsce a w ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w Niemczech, na Białorusi, Łotwie.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Grupa 4

Schola Parafialna

Co to jest schola?

Schola liturgiczna pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym. Dokument soborowe tak o niej mówią: „Do niej bowiem należy troska o poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspomaganie czynnego uczestnictwa wiernych przez śpiew w liturgii. Obecność scholi w liturgii i to nie tylko „od wielkiego święta”, ale w każdą niedzielę ukazuje bogactwo i różnorodność posług i zaangażowania wiernych w sprawowanie liturgii. Przede wszystkim schola powinna wykonywać śpiewy dla nich przeznaczone, następnie powinna podtrzymywać śpiew wiernych, może też śpiewać pieśni na przemian z ludem (np. wierni refren, schola zwrotki), uczyć nowych pieśni, śpiewać pieśni trudne i wielogłosowe”.

Sama nazwa schola wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza I Wielkiego szkoły śpiewaków (schola cantorum), służącej nauce wykonania chorału gregoriańskiego. Wraz ze zmianami w kulturze muzycznej śpiew jednogłosowy został z czasem zastąpiony wielogłosowością. Obecnie scholą nazywa się zespół wokalny tworzony przez osoby związane z parafią, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii.

Zdolności muzyczne, podobnie jak językowe czy matematyczne, są rozłożone w ten sposób, że najwięcej jest osób przeciętnie uzdolnionych, natomiast bardzo mało jest i tych genialnych, i tych wybitnie niezdolnych. By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Konieczne jest za to, by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą. Śpiewanie w scholi jest ponadto pracą zespołową i każdy ma możliwość podzielić się z innymi tym, czym go Pan Bóg najhojniej obdarował, czy to będzie piękna barwa głosu, czy też jego donośność, czy to będzie poczucie rytmu, pamięć muzyczna, ale też i dowcip, miłe usposobienie. Każdy z nas został obdarzony rozmaitymi talentami w różnym stopniu i ważne jest, ażeby otrzymane dary dobrze spożytkować.

W naszej parafii scholę prowadzą 2 osoby.

Spotkania odbywają się w każdą sobotę o godz. 1500.

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Grupa 5

KSM

 

 „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów

 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Ogólnopolskie stowarzyszenie skupiające młodzież katolicką.

Symbolika:

Godłem stowarzyszenia jest stylizowany znak łączący symbolikę orła i krzyża na żółtym tle. Kolor żółty symbolizuje Kościół Katolicki. Kolor biały i czerwony są barwami narodowymi. Kolor niebieski krzyża oznacza wewnętrzną więź z Matką Najświętszą. KSM ma również swoje zawołanie i hymn. Patronami stowarzyszenia są św. Stanisław Kostka i bł. Karolina Kózkówna.

Hymn Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

(Układ nawiązuje do tekstu Roty)

 

Hej do apelu stańmy wraz

Budować Polskę nową!

Ojczyzna wolna wzywa nas

Do pracy ręką głową

Nie wydrze nam jej żaden wróg

Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

                                                                            Młodzieży Polskę nową twórz

                                                                            Potężną Bogu miłą

                                                                            Gdy z nami Bóg przeciw nam któż

                                                                            On jest najwyższą siłą

                                                                             Zwyciężym znój i stromość dróg

                                                                            Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

 

                                                                                                                                                        Sztandarem naszym będzie Krzyż

                                                                                                                                                        Co ojców wiódł do chwały

                                                                                                                                                        I nas powiedzie także wzwyż

                                                                                                                                                         Gdzie buja orzeł biały

                                                                                                                                                         Ojczyźnie spłacim święty dług

                                                                                                                                                         Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

Bóg daje talenty po to, aby je rozwijać służąc innym.

„Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.”(Statut KSM, par. 13)

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie

Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży powstaje w naszej parafii na czele z Prezesem.

Spotkania odbywają się w wybrane soboty o godz. 1600. Termin spotkania podawany jest w ogłoszeniach parafialnych.

 

Jak włączyć się do KSM?

Nic prostszego!

Wystarczy tylko chcieć – chcieć coś z siebie dać.
Komu? – Panu Bogu, grupie i innym ludziom.
Zgłosić swoją gotowość i przyjść.

Zapraszamy!

Zachęcamy młodych do przyłączenia się do nas.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Grupa 6

Stowarzyszenie Przyjaciół WSD w Sandomierzu

 

Głównym zadaniem Stowarzyszenia Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu jest wszechstronnie pojęta troska o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne.

Członkowie Stowarzyszenia spotykają na wspólnej modlitwie w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, oraz o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla alumnów naszego Seminarium, profesorów i wychowawców.

Do Stowarzyszenia należy kilkunastu Parafian.

Osoby chętne do włączenia się w działalność Stowarzyszenia zapraszamy w każdy I czwartek miesiąca na Mszę św. o godz. 1700.

 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Grupa 7

Dom Modlitwy św. O. Charbela