Strona główna

 

        Parafia pw Św. Piotra i Pawła w Zabrniu została erygowana 1 lipca 1983r. dekretem biskupa przemyskiego. Na kilka lat wcześniej, w 1976r. w ciągu jednej nocy zbudowano kaplicę drewnianą. To był początek przyszłej parafii Zabrnie. W tym samym roku mimo zakazu władz administracyjnych tymczasową kaplicę zamieniono na kościół murowany. Architekta żadnego nie było, ani zatwierdzonych planów, a całością prac kierował proboszcz z Grębowa. Do roku 1983 był to kościół dojazdowy, bez stałej rezydencji księdza. Po erygowaniu parafii przystąpiono do budowy plebanii, którą ukończono w 1985r. W 1992r. kościół parafialny został rozbudowany wg projektu inż. architekta. Przedłużono świątynię, dobudowano zakrystię. Wykonano prace wykończeniowe wewnątrz i zewnątrz kościoła. Stan kościoła parafialnego i plebanii jest dobry. Parafia posiada akta parafialne od 1983r.

W skład parafii Zabrnie wchodzą:

Zabrnie Górne, Lisia Góra oraz Olendry, jako część wsi oraz Zabrnie Dolne, Niwka i Nowiny jako przysiółki, a także Poręby Furmańskie.

ODPUST:  29 czerwca - Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Znalezione obrazy dla zapytania święci piotr i paweł

 

 

 

 

 

 

 

Historia:

            Nazwa Zabrnie pochodzi od rzeki Breń. Ponieważ osada leżała za Breniem, dawni mieszkańcy terenu gminy Grębów mówili “idę za Brej”. Od powiedzenia “za Brej” przyjęła się nazwa Zabrnie.

            Najstarsza wzmianka o Zabrniu pochodzi z 1750r., kiedy to Zabrnie wymienione jest jako przysiółek Grębowa. W 1750r. osada ta liczyła 9 rodzin. Pierwsi osadnicy, którzy pojawili się na północnym skraju Puszczy Sandomierskiej na przełomie XVII i XVIII wieku zajmowali się wypalaniem węgla drzewnego, pasterstwem, uprawą ziemi, hodowlą, łowiectwem, bartnictwem, a także pracą najemną.

            Osadnictwo na tych terenach jest jednak dużo wcześniejsze. Przeprowadzone w kilku miejscach na terenie wsi badania archeologiczne dowodzą, że tereny te zamieszkałe były prze z ludy kultury łużyckiej i datują się na końcowe lata okresu lateńskiego epoki żelaza. Bezpośredni przodkowie obecnych mieszkańców wsi z  przełomu XVII i XVIII wieku osiedlili się w pojedynczych domostwach puszczańskich rozrzuconych wśród lasów i podmokłych terenów.

            Kościół już od roku 258 obchodził święto obu Apostołów św. Piotra i św. Pawła razem w dniu 29 czerwca, zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie, co by wskazywało na powszechne przekonanie, że to był dzień śmierci obu Apostołów. Taki bowiem był bardzo dawny zwyczaj, że wspomnienia liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników, a od IV w. także dotyczyło to wyznawców.

            Uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem umieszczono w jednym dniu nie dlatego, aby równać go w prymacie z pierwszym następcą Chrystusa. Chodziło o podkreślenie, że:

- obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie,

- obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie swoje,

- że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria,

- ponadto wg tradycji istniała opinia, dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w jednym dniu i w tym samym roku. 

            Św. Piotr poniósł śmierć męczeńską według podania na wzgórzu watykańskim. Miał być ukrzyżowany według świadectwa Orygenesa głową na dół na własną prośbę, gdyż czuł się niegodnym umierać na krzyżu jak Chrystus. Cesarz Konstantyn Wielki wystawił ku czci św. Piotra nad jego grobem Bazylikę. Obecna Bazylika Św. Piotra w Rzymie pochodzi z wieku XVI-XVII, budowana została w latach 1506-1629. Przy Bazylice Św. Piotra jest usytuowane "Państwo Watykańskie", istniejące w obecnym kształcie od roku 1929 jako pozostałość dawnego Państwa Kościelnego. Bazylika wystawiona na grobie św. Piotra jest symbolem całego Kościoła Chrystusa.

            Oprócz tej najsłynniejszej świątyni, wystawionej ku czci św. Piotra Apostoła, w samym Rzymie istnieją ponadto: kościół św. Piotra na Górze Złotej (Montorio), czyli na Janikułum, zbudowany na miejscu, gdzie Apostoł miał ponieść śmierć męczeńską; kościół św. Piotra w Okowach, wystawiony na miejscu, gdzie św. Piotr miał być więziony; kościół świętych Piotra i Pawła; kościółek "Quo vadis" przy Via Appia, wystawiony na miejscu, gdzie Chrystus według podania miał zatrzymać Piotra, usiłującego opuścić Rzym.

            W czasie prac archeologicznych przeprowadzonych w podziemiach Bazyliki św. Piotra w latach 1940-1949 znaleziono pod konfesją (pod głównym ołtarzem Bazyliki) grób św. Piotra. Chrystus obdarzył swojego następcę darem niezwykłych cudów; Piotr wskrzeszał umarłych (Dz 9, 32-43), nawet jego własny cień miał moc uzdrawiania (Dz 5, 15).

            Św. Paweł poniósł śmierć męczeńską w Rzymie ok. 67 roku. Wcześniej aresztowany został w Jerozolimie w 60 r. Przebywał w więzieniu w Cezarei Palestyńskiej ponad dwa lata, głosząc i tam Chrystusa. W Rzymie także jakiś czas spędził jako więzień, aż dla braku dowodów winy został wypuszczony na wolność. Ze swojego więzienia w Rzymie Paweł wysłał szereg listów do poszczególnych gmin i osób. Po wypuszczeniu na wolność zapewne udał się do Hiszpanii (Rz 15, 24-25), a stamtąd powrócił do Achai. Nie wiemy, gdzie został ponownie aresztowany.

            Według bardzo starożytnego podania św. Paweł miał ponieść śmierć od miecza. Nie jest znany dzień jego śmierci. Za to dobrze zachowano w pamięci miejsce jego męczeństwa Aquae Salviae za Bramą Ostyjską w Rzymie. Ciało Męczennika złożono najpierw w posiadłości św. Lucyny przy drodze Ostyjskiej. W roku 284 za czasów prześladowania, wznieconego przez cesarza Waleriana, przeniesiono relikwie Apostoła do Katakumb, zwanych dzisiaj Katakumbami św. Sebastiana przy drodze Apijskiej. Być może, na krótki czas spoczęły tu także relikwie św. Piotra. Po edykcie cesarza Konstantyna Wielkiego (313) ciało św. Piotra przeniesiono do Watykanu, a ciało św. Pawła na miejsce jego męczeństwa, gdzie cesarz wystawił ku jego czci bazylikę pod wezwaniem św. Pawła.

            Św. Paweł jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH INFORMUJE, ŻE:

Dane osobowe dotyczące zamówionych intencji mszalnych, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za zgodą osób, które intencje zamówiły.

Dane osobowe dotyczące osób należących do Róż Różańcowych przy kościele św. Piotra i Pawła w Zabrniu, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za ich zgodą.

Dane osobowe dotyczące osób sprzątających w kościele św. Piotra i Pawła w Zabrniu, zawarte na stronie parafii Św. Piotra i Pawła w Zabrniu umieszczone zostały za ich zgodą.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bank PKO SA w Tarnobrzegu nr: 81 1240 2744 1111 0010 9720 9480 (tytułem: darowizna na cele kultu religijnego)

 

Script logo